23 października 2021

Przewodnik Pielgrzyma

Pielgrzymów zapraszamy do:

  • Sanktuarium św. Szymona,
  • XIV wiecznego kościoła św. Andrzeja Apostoła przed cudowną figurę
  • Madonny Lipnickiej,
  • Drewnianego kościoła św. Leonarda, zabytku z Listy UNESCO,
  • Domu świętych Sióstr Urszuli i Marii Teresy Ledóchowskich.

  • Można odprawić Mszę św. lub Nabożeństwo,
  • Można zamówić bułeczki św. Szymona oraz nabyć liczne pamiątki w Klubie św. Szymona,
  • Można skorzystać z wielu propozycji religijnych, przyrodniczych i kulturalnych w pięknej Lipnicy.

 


Grupy oraz osoby indywidualne oprowadza przewodnik

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pielgrzymki:

Kontakt: 014/68 52 601 (kancelaria) ; 695 150 870 (ks. Proboszcz) ; 604 956 057 (Przewodnik – p. Aneta)
parlipnicam@tarnow.opoka.org.pl

Pilgrims are invited to:

Sanctuary of Sts. Simon,
14th century church of Sts. Andrew the Apostle in front of a wonderful figure
Madonna of Lipnicka,
Wooden church of Sts. Leonard, a UNESCO World Heritage site,
House of Saints Ursuline and Maria Theresa Ledóchowski.


You can celebrate Mass. Or Devotion,
You can order the scones. Szymon and many souvenirs in the Club St. Simon,
You can take advantage of many religious, natural and cultural offerings in beautiful Lipnica.

 


Groups and individuals guide the guide

Please organize the pilgrimage in advance:

Contact: 014/68 52 601 (law office); 695 150 870 (Rev. Fr. 604 956 057 (Guide – Mr Aneta)
Parlipnicam@tarnow.opoka.org.pl